İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi, İstanbullularca belirlenen İstanbul’un 2050 yılı vizyonunu ve temel politikalarını hayata geçirmek üzere, 7 tema altında toplam 38 amaç ve bu amaçların yol haritasını ortaya koyan 246 hedef tanımlamaktadır. Tema ve amaçlar aşağıdaki  tabloda verilmiştir.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

TEMA

AMAÇ

Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu Kent

Doğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve Onarmak 

Çevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak
Kentin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesini ve Yurttaşların İklim Krizi Mücadelesine Katılımını Artırmak 
İklim Adaletini Sağlamak

Etkin ve Kapsayıcı Hareketlilik

Bütünleşik Ulaşım Sistemleriyle Erişilebilir ve Konforlu Yolculuk Sağlamak

Yaya ve Bisikletli Ulaşımı Kent Genelinde Bir Ulaşım Türü Olarak Yaygınlaştırmak
Trafik Güvenliğini Sağlamak
Ulaşım Sistemlerinde Kapsayıcılığı Sağlamak
Küresel ve Bölgesel Bağlantıları Güçlü, Çevreyle Uyumlu İnsan ve Yük Hareketliliğini Sağlamak

Bütünleşik ve Akıllı Altyapı Sistemleri

Yenilikçi Teknolojilerle Altyapı Sistemlerinde Koordinasyon ve Verimliliği Artırmak

Enerji Üretimi ve Tüketiminde Yenilenebilir Enerjinin Payını Artırmak
Sürdürülebilir Su Sistemlerini Geliştirerek Dışa Bağımlılığı Azaltmak
Etkin Atık Yönetimiyle Kentin Atık Miktarını Azaltmak
Afetlere Hazırlıklı ve Güvenli Kentsel Altyapı Sistemlerini Geliştirmek
Bilgi ve İletişim Altyapısının Kapsayıcılığını Artırmak, Güvenli ve Güvenilir Açık Veri Sunmak

İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı Mekânlar

Kentin Biyo-Kültürel Alanlara Yayılmasını Engellemek, Nitelikli Kentsel Yapılı Çevre Oluşturmak

Yaşam Kalitesini Yükseltmek Üzere Kentsel Mekânın Dengeli Gelişimini Sağlamak
Canlı Kentsel Yaşamı Destekleyen Dinamik Kamusal Mekânları Geliştirmek
Kültürel Mirası Korumak, Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlarla Kentsel Yaşamla Bağını Güçlendirmek

Dönüştüren ve Dayanıklı Ekonomi

Üretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak Dönüştürmek

İstanbul'u Yenilikçi ve Yaratıcı Girişimler İçin Çekim Merkezi Haline Getirmek
Ekonomik Çeşitliliği ve Sektörler Arası Etkileşimi Geliştirmek
Yeşil Dönüşümü Sağlamak
İşgücünün Dönüşüm Süreçlerine Adaptasyonunu ve İstihdamın Kapsayıcılığını Artırmak

Herkes İçin Erişilebilir ve Adil Kentsel Olanaklar

İstanbulluların Aktif Katılımıyla Kenti Sanat ve Kültür Alanında Odak Haline Getirmek

Sağlıklı Yaşam Koşullarını Geliştirmek ve Nitelikli Sağlık Hizmetlerine Erişim Sağlamak
Her Yaştan Bireyin Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Becerileri Kazanacağı Eğitim Hizmetlerine Erişimini Sağlamak
İstanbulluların Konforlu ve Ödenebilir Konuta Erişimini Sağlamak
Her Koşulda Sağlıklı Gıdaya Erişimi Sağlamak
Uluslararası Standartlarda Spor Altyapısını Geliştirmek, Sporun Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmesini Sağlamak

Eşit ve Özgür Toplum

Bütün Toplumsal ve Kültürel Grupların Özgünlükleriyle Birlikte Yaşayabilmesine İmkân Sağlamak

Ayrımcılıkla Etkin ve Sürekli Mücadele Etmek
Bireysel Özgürlükleri ve Farklılıkları Güvence Altına Almak
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hayatın Her Alanında ve Her Düzeyde Sağlamak
Yaşlanan Nüfusun Bağımsız Yaşayabilmesini, Kentsel Yaşama Aktif Katılabilmesini Sağlamak
Gelir Adaletsizliğini Önlemek ve Tüm Biçimleriyle Yoksulluğu Azaltmak
Gençlerin Karar Süreçlerine Katılımını Artırmak ve Potansiyelini Gerçekleştirebileceği Becerileri Kazandırmak
Sivil Alanı ve Toplumsal Dayanışmayı Güçlendirmek