Birlikte İzleyeceğiz

 

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi çerçevesinde belirlenen stratejik İstanbul vizyonu, bu vizyona bağlı amaç ve hedeflerle bu hedeflerin uygulanmasında ilerleyişinin ölçülmesine yönelik izleme ve değerlendirme sistemleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda planın uygulama sürecindeki temel unsurlardan biri de tüm politika, eylem ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

İzleme ve değerlendirme sürekli, dinamik ve şeffaf bir süreç olarak planlanmıştır. İstanbullulara amaç ve hedeflere ulaşılma yolunda kaydedilen ilerleme hakkında düzenli ve şeffaf bilgi sağlanacak, gerçekleştirilen değerlendirme yeni politikaların geliştirilmesinde ve mevcut politikaların iyileştirilmesinde etkili bir girdi olacaktır. Aynı zamanda da İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin tüm taraflar için bir öğrenme ve iyileştirme süreci olmasına yönelik önlemler alınacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin izleme ve değerlendirme süreci de tüm diğer aşamalarında olduğu gibi katılımcı yöntemle gerçekleştirilecek, İstanbulluların bu sürecin aktif bir parçası olması sağlanacaktır. Yalnız eylem ve projelerin hayata geçirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla uzmanların ötesinde, sivil toplumun ve İstanbulluların da yer aldığı geniş bir kesimle birlikte izleme ve değerlendirme gerçekleştirilecektir. Hayata geçirilecek eylem ve projelerden doğrudan veya dolaylı etkilenecek kesimler özellikle sürece dâhil edilecektir. İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi ile belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşırken kapsayıcı bir yaklaşım izlenecek, yalnız uzmanlar değil, uygulamada etkilenecek paydaşların bakış açıları ve taleplerini sürece yansıtacak şekilde aktif katılımları sağlanacaktır. Böylece İstanbullulara bilgi sağlanacak, eylemlerin olası olumsuz etkileri bertaraf edilecek, üretilecek faydanın artırılması sağlanacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin gerçekleşme düzeyi hedeflerle ilişkili göstergeler çerçevesinde izlenecektir. Belgede belirlenen amaç ve hedeflerin performans ve ilerlemelerini ölçmek üzere, farklı politika ve uygulamaların etkileşimleri de dikkate alınarak göstergeler belirlenmiştir. Söz konusu göstergeler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin katılımcı ve şeffaf şekilde gerçekleştirilecek uygulama, izleme ve değerlendirmesi için Vizyon 2050 Ofisi ve Vizyon 2050 internet sitesi İstanbullarla birlikte düşünmeyi sağlayan sürekli ve dinamik platformlar olacaktır.

İstanbul 2050 Vizyonu Stratejik Gösterge ve Hedefleri

İstanbul’un 2050 Vizyonu ve bu kapsamda belirlenen amaçlar çerçevesinde, stratejik gösterge ve hedefler ile 2050 yılında ulaşılmak istenilen hedef durum ortaya konmuştur.

 

Tema Amaç Gösterge Mevcut Durum (yıl)Yıllık izleme (20xx durumu)Yıllık izleme (20xx+1 durumu)2050 hedefiVEP Proje PaketiGöstergenin veri kaynağı Notlar
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentDoğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve OnarmakYapılaşmış alan oranı%26 (2018)  <%26 Mekansal Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentDoğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve Onarmak, Kentin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesini ve Yurttaşların İklim Krizi Mücadelesine Katılımını ArtırmakYapılaşmış alan içerisindeki yutak alan oranı%2 (2021)  10% Mekansal Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentDoğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve Onarmak, Kentin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesini ve Yurttaşların İklim Krizi Mücadelesine Katılımını ArtırmakOrmanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı%45 (2021)  >%45 Ormancılık İstatistikleri, Orman Genel Müdürlüğü, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar Uluslararası Standartlarda Spor Altyapısını Geliştirmek, Sporun Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmesini SağlamakKişi başına düşen spor alanı miktarı0,91 m²/kişi (2021)  >10 m²/kişi İstanbul Kenti Spor Ana Planı, İBB 
İyi Yaşam Sağlayan Canlı, Duyarlı MekanlarCanlı Kentsel Yaşamı Destekleyen Dinamik Kamusal Mekânları GeliştirmekÇocuk başına düşen oyun alanı miktarı0,2 m²/çocuk (2021)  >5 m²/çocuk Yeşil Alan Yönetim Sistemi, İBB 
İyi Yaşam Sağlayan Canlı, Duyarlı MekanlarCanlı Kentsel Yaşamı Destekleyen Dinamik Kamusal Mekânları GeliştirmekKişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (kent genelinde)7,3 m²/kişi (2022)  >15 m²/kişi Yeşil Alan Yönetim Sistemi, İBB 
İyi Yaşam Sağlayan Canlı, Duyarlı MekanlarCanlı Kentsel Yaşamı Destekleyen Dinamik Kamusal Mekânları GeliştirmekKişi başına düşen yürünebilir aktif yeşil alan miktarı (ilçe ölçeğinde)1,7 m²/kişi (2022)  >10 m²/kişi Yeşil Alan Yönetim Sistemi, İBB 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklarHer Koşulda Sağlıklı Gıdaya Erişimi SağlamakToplam tarım alanı içerisindeki ekili alan oranı%66 (2018)  100% 1/25.000 Ölçekli Arazi Kullanım Planı (AKUP), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentDoğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve OnarmakEndemik takson sayısı54 adet takson - 51 endemik ve 3 lokal endemik (2018)  >54 takson Nuh'un Gemisi, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentÇevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakDüzenli depolama oranı ve atıkların geri kazanım/dönüşüm oranıDüzenli depolama %93 (2021)  Düzenli depolama 0
Geri kazanım/dönüşüm %71
 İstanbul Atık Yönetim Planı 2050 Karbon Nötr Kent Sunumu
 
 
Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriSürdürülebilir Su Sistemlerini Geliştirerek Dışa Bağımlılığı AzaltmakKişi başına düşen evsel su kullanımı (Su ayak izi)185 L/kişi.gün (2021)  <165 L/kişi.gün Faaliyet Raporu, İSKİ 
Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriSürdürülebilir Su Sistemlerini Geliştirerek Dışa Bağımlılığı AzaltmakBiyolojik ve ileri biyolojik arıtma ile arıtılmış atıksu oranı%40,6 (2020)  100% Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, TÜİK 
Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriEtkin Atık Yönetimiyle Kentin Atık Miktarını AzaltmakKişi başına düşen kentsel atık miktarı1,17 kg/kişi.gün (2021)  <1 kg/kişi.gün Faaliyet Raporu, İSTAÇ 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentÇevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakKişi başına düşen sera gazı emisyonu miktarı (Karbon ayak izi)3,1 ton CO2e/kişi.yıl (2020)  0 CO2e/kişi.yıl Sera Gazı Envanteri, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İBB 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu Kent
Etkin ve Kapsayıcı Hareketlilik
Çevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak
Bütünleşik Ulaşım Sistemleriyle Erişilebilir ve Konforlu Yolculuk Sağlamak
Düşük emisyon alanı büyüklüğü0 km² (2022)  >20 km² - 
Dönüştüren ve Dayanıklı EkonomiYeşil Dönüşümü SağlamakKatma değer birim başına CO2 emisyonu0,4 kg CO2/2015 Amerikan Doları GSYH (TR-2018)  0,2 kg CO2/2015 Amerikan Doları GSYH Sera gazı emisyon istatistikleri, TÜİK 
Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriEnerji Üretimi ve Tüketiminde Yenilenebilir Enerjinin Payını ArtırmakToplam nihai enerji üretimindeki yenilenebilir enerji payı%18 (2020)  98% EPDK 
Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriEnerji Üretimi ve Tüketiminde Yenilenebilir Enerjinin Payını ArtırmakKamu binaları ve kentsel donatılarda yenilenebilir enerji kullanım oranı-  100% - 
Etkin ve Kapsayıcı HareketlilikBütünleşik Ulaşım Sistemleriyle Erişilebilir ve Konforlu Yolculuk Sağlamak
Yaşam Kalitesini Yükseltmek Üzere Kentsel Mekânın Dengeli Gelişimini Sağlamak
Toplu taşıma ile 30 dakikalık yolculuk süresi içinde erişilebilir işyeri yüzdesi Ortalama %7,8
En yüksek %22 (2020)
  %40-50 İstanbul Ulaşım Modeli, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İBB 
Etkin ve Kapsayıcı HareketlilikBütünleşik Ulaşım Sistemleriyle Erişilebilir ve Konforlu Yolculuk Sağlamak
Yaya ve Bisikletli Ulaşımı Kent Genelinde Bir Ulaşım Türü Olarak Yaygınlaştırmak
Sürdürülebilir ulaşım türlerinin (Yaya, bisiklet ve toplu taşıma) oranı %68,5 (2020)  %85-90 İstanbul Ulaşım Modeli, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İBB 
Etkin ve Kapsayıcı HareketlilikBütünleşik Ulaşım Sistemleriyle Erişilebilir ve Konforlu Yolculuk SağlamakToplu taşıma türleri içinde raylı sistemin oranı%24,6 (2020)  50% İstanbul Ulaşım Modeli, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İBB 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentÇevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakÇevre dostu yakıt kullanan (elektrikli ve hidrojen gibi) araç oranıElektrikli ve hibrid otomobil oranı %1,7 (2021)  100% Motorlu Kara Taşıt İstatistikleri, TÜİK 
Etkin ve Kapsayıcı HareketlilikTrafik Güvenliğini SağlamakTrafik kazalarına bağlı ölüm ve ciddi yaralanma oranıÖlüm 22 kişi/milyon kişi
Yaralanma  1744 kişi/milyon kişi (2021)
  Ölüm 0 kişi Trafik Kaza İstatistikleri, TÜİK 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentÇevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakKent içi toplu taşımada çevre dostu yakıt kullanan araç oranıOtobüs ve metrobüs filosunda %1,8 (2021)  100% Faaliyet Raporu, İBB 
Dönüştüren ve Dayanıklı Ekonomiİstanbul'u Yenilikçi ve Yaratıcı Girişimler İçin Çekim Merkezi Haline GetirmekMerkezi İstanbul’da olan girişim sayısı384 adet girişim (2022)  >5000 adet Startup Blink 
Eşit ve Özgür ToplumGençlerin Karar Süreçlerine Katılımını Artırmak ve Potansiyelini Gerçekleştirebileceği Becerileri Kazandırmak Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı%22 (2021)  <%10 İPA; TÜİK 
Eşit ve Özgür ToplumGelir Adaletsizliğini Önlemek ve Tüm Biçimleriyle Yoksulluğu Azaltmak Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı%13,7 (2021)  <%3 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, TÜİK 
Eşit ve Özgür ToplumGelir Adaletsizliğini Önlemek ve Tüm Biçimleriyle Yoksulluğu Azaltmak Gelir dağılımında eşitsizlik (GINI katsayısı)0,45 (2020)  <0,30 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, TÜİK 
Eşit ve Özgür ToplumToplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hayatın Her Alanında ve Her Düzeyde SağlamakKadınların iş gücüne katılım oranı%39,6 (2021)  70% İşgücü İstatistikleri, TÜİK 
Eşit ve Özgür ToplumGelir Adaletsizliğini Önlemek ve Tüm Biçimleriyle Yoksulluğu Azaltmak İşsizlik oranı%12,3 (2021)  <%5 İşgücü İstatistikleri, TÜİK 
Eşit ve Özgür ToplumGelir Adaletsizliğini Önlemek ve Tüm Biçimleriyle Yoksulluğu Azaltmak Yoksulluk oranı (Medyan gelirin %50 ve altındaki nüfus)%12,32 (2021)  <%5 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, TÜİK 
Dönüştüren ve Dayanıklı EkonomiÜretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekYüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %4,8 (2021)  >%30 Dış Ticaret İstatistikleri, TÜİK 
Dönüştüren ve Dayanıklı EkonomiÜretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekKişi başına düşen doğrudan yabancı yatırım165 Amerikan Doları/kişi (TR-2021)  >1000 Amerikan Doları/kişi TCMB 
Dönüştüren ve Dayanıklı EkonomiÜretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekBir milyon nüfus başına düşen araştırmacı sayısı (tam zamanlı eşdeğer)1775 kişi/milyon kişi (TR-2020)  >4500 kişi/milyon kişi Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, TÜİK 
Dönüştüren ve Dayanıklı EkonomiÜretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekToplam işgücü içerisinde kültürel ve yaratıcı istihdamın oranı%4 (2021)  >%10 İstatistik Yıllıkları, SGK 
Eşit ve Özgür ToplumGençlerin Karar Süreçlerine Katılımını Artırmak ve Potansiyelini Gerçekleştirebileceği Becerileri Kazandırmak Bilgi ve iletişim teknolojileri becerisine sahip genç (16-29 yaş) ve yetişkinlerin oranıGenç erkekler %53
Genç kadınlar %49
Yetişkinler %30 
(TR-2021)
  Gençler için %100
Yetişkinler için >%90
 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, TÜİK 
Dönüştüren ve Dayanıklı Ekonomiİstanbul'u Yenilikçi ve Yaratıcı Girişimler İçin Çekim Merkezi Haline Getirmekİstanbul’un girişimcilik ekosistemleri içerisindeki sıralamasıBölgesel-Avrupa 18. sıra
Küresel 66. Sıra
(2022)
  Bölgesel ilk 3
Küresel ilk 15
 Startup Genome 
Eşit ve Özgür ToplumToplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hayatın Her Alanında ve Her Düzeyde SağlamakŞiddet mağduru bireylerin koruma ve destek hizmetlerine erişim oranıŞÖNİM'den hizmet alan kadınların, kayda geçen şiddet mağduru kadınlara oranı %13,7 (2020)  100% İstanbul ŞÖMİN, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Eşit ve Özgür ToplumToplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hayatın Her Alanında ve Her Düzeyde SağlamakYaşadıkları alanın çevresinde gece yalnız yürürken kendini güvende hisseden nüfusun oranı%49,7 (2019)  100% Eurostat, Perception survey results 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar İstanbul'u Yenilikçi ve Yaratıcı Girişimler İçin Çekim Merkezi Haline Getirmek; Sağlıklı Yaşam Koşullarını Geliştirmek ve Nitelikli Sağlık Hizmetlerine Erişim Sağlamak; Her Koşulda Sağlıklı Gıdaya Erişimi Sağlamakİstanbulluların yaşam memnuniyeti oranı41/41 sırada (TR-2021)  İlk 10 İllerde Yaşam Endeksi, TÜİK 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar Her Yaştan Bireyin Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Becerileri Kazanacağı Eğitim Hizmetlerine Erişimini SağlamakHayat boyu öğrenmeye katılım oranı%6,20 (TR-2018)  >%30 Avrupa Birliği İşgücü Anketi, Eurostat 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar Her Yaştan Bireyin Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Becerileri Kazanacağı Eğitim Hizmetlerine Erişimini SağlamakOkul öncesi okullaşma oranı%40,8 (2021)  100% Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar Sağlıklı Yaşam Koşullarını Geliştirmek ve Nitelikli Sağlık Hizmetlerine Erişim Sağlamak; Her Koşulda Sağlıklı Gıdaya Erişimi Sağlamak; Uluslararası Standartlarda Spor Altyapısını Geliştirmek, Sporun Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmesini SağlamakObez ve fazla kilolu oranıObez %30,1
Fazla kilolu %34,5 (2019)
  Obez %10
Fazla kilolu %15
 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması, T.C. Sağlık Bakanlığı 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar Uluslararası Standartlarda Spor Altyapısını Geliştirmek, Sporun Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmesini SağlamakLisanslı sporcu sayısının toplam nüfusa oranı%6 (2019)  >%25 İstanbul Kenti Spor Ana Planı, İBB 
Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar Uluslararası Standartlarda Spor Altyapısını Geliştirmek, Sporun Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmesini SağlamakSpor ve fiziksel aktivite, egzersiz yapan nüfusun oranı%13,2 (2020)  >%50 İstanbul Kenti Spor Ana Planı, İBB 
İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı MekanlarKentin Biyo-kültürel Alanlara Yayılmasını Engellemek, Nitelikli Kentsel Yapılı Çevre OluşturmakAfet (deprem, taşkın vb.) riski taşıyan bina sayısıDeprem riski taşıyan (orta hasar ve üzeri) 194.000 bina (2019)
Taşkın riski altında bulunan alanlarda kalan 43.000 bina (2020) 
  0 bina Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İBB; İSKİ; Mekansal Adres Kayıt Sistemi, T.C. İçişileri Bakanlığı 
İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı MekanlarKentin Biyo-kültürel Alanlara Yayılmasını Engellemek, Nitelikli Kentsel Yapılı Çevre OluşturmakToplam konut stoku içerisinde sosyal konut ve sosyal kiralık konut oranı0 (2022)  >%20 - 
Bütünleşik ve akıllı altyapı sistemleriBilgi ve İletişim Altyapısının Kapsayıcılığını Artırmak, 
Güvenli ve Güvenilir Açık Veri Sunmak
Kamuya açık ücretsiz internet erişim oranı~%25 (2021)  100% İSTTELKOM 
Eşit ve Özgür ToplumSivil Alanı ve Toplumsal Dayanışmayı GüçlendirmekSivil topluma aktif katılım oranıSivil toplum kuruluşlarına üyeliği olan nüfus oranı %8,8 (TR-2019)  >%25 Onbirinci Kalkınma Planı, Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Eşit ve Özgür ToplumToplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hayatın Her Alanında ve Her Düzeyde SağlamakSeçilmiş kadın yerel yönetici (Belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar vb.) oranı %17 (2019)  %40-60 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları, TÜİK; Mahalli İdareler Seçim Sonuçları, TÜİK; Muhtarlıklar ve Gıda Dairesi Başkanlığı, İBB 
Eşit ve Özgür ToplumGençlerin Karar Süreçlerine Katılımını Artırmak ve Potansiyelini Gerçekleştirebileceği Becerileri Kazandırmak Seçilmiş genç yerel yönetici oranı-  11% - 
İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı MekanlarKültürel Mirası Korumak, Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlarla 
Kentsel Yaşamla Bağını Güçlendirmek
Kültür miras envanterinde işlevsiz kültür varlığı yapı oranı%18 (2022)  0 Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, İBB 
Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentDoğal Değerleri Korumak, İyileştirmek Ve OnarmakMavi bayraklı plaj ve marina sayısı2 adet marina
2 adet plaj
(1994-2021)
  Marina >3
Plaj >5
 Mavi Bayrak Türkiye, TÜRÇEV