Birlikte İzleyeceğiz

 

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi çerçevesinde belirlenen stratejik İstanbul vizyonu, bu vizyona bağlı amaç ve hedeflerle bu hedeflerin uygulanmasında ilerleyişinin ölçülmesine yönelik izleme ve değerlendirme sistemleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda planın uygulama sürecindeki temel unsurlardan biri de tüm politika, eylem ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

İzleme ve değerlendirme sürekli, dinamik ve şeffaf bir süreç olarak planlanmıştır. İstanbullulara amaç ve hedeflere ulaşılma yolunda kaydedilen ilerleme hakkında düzenli ve şeffaf bilgi sağlanacak, gerçekleştirilen değerlendirme yeni politikaların geliştirilmesinde ve mevcut politikaların iyileştirilmesinde etkili bir girdi olacaktır. Aynı zamanda da İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin tüm taraflar için bir öğrenme ve iyileştirme süreci olmasına yönelik önlemler alınacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin izleme ve değerlendirme süreci de tüm diğer aşamalarında olduğu gibi katılımcı yöntemle gerçekleştirilecek, İstanbulluların bu sürecin aktif bir parçası olması sağlanacaktır. Yalnız eylem ve projelerin hayata geçirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla uzmanların ötesinde, sivil toplumun ve İstanbulluların da yer aldığı geniş bir kesimle birlikte izleme ve değerlendirme gerçekleştirilecektir. Hayata geçirilecek eylem ve projelerden doğrudan veya dolaylı etkilenecek kesimler özellikle sürece dâhil edilecektir. İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi ile belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşırken kapsayıcı bir yaklaşım izlenecek, yalnız uzmanlar değil, uygulamada etkilenecek paydaşların bakış açıları ve taleplerini sürece yansıtacak şekilde aktif katılımları sağlanacaktır. Böylece İstanbullulara bilgi sağlanacak, eylemlerin olası olumsuz etkileri bertaraf edilecek, üretilecek faydanın artırılması sağlanacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin gerçekleşme düzeyi hedeflerle ilişkili göstergeler çerçevesinde izlenecektir. Belgede belirlenen amaç ve hedeflerin performans ve ilerlemelerini ölçmek üzere, farklı politika ve uygulamaların etkileşimleri de dikkate alınarak göstergeler belirlenmiştir. Söz konusu göstergeler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin katılımcı ve şeffaf şekilde gerçekleştirilecek uygulama, izleme ve değerlendirmesi için Vizyon 2050 Ofisi ve Vizyon 2050 internet sitesi İstanbullarla birlikte düşünmeyi sağlayan sürekli ve dinamik platformlar olacaktır.

İstanbul 2050 Vizyonu Stratejik Gösterge ve Hedefleri

İstanbul’un 2050 Vizyonu ve bu kapsamda belirlenen amaçlar çerçevesinde, stratejik gösterge ve hedefler ile 2050 yılında ulaşılmak istenilen hedef durum ortaya konmuştur.

GÖSTERGE 

GÖSTERGE BİRİMİ

MEVCUT DURUM VE YILI

HEDEF DURUM

Yapılaşmış alan oranı

%

%26 (2018)

<%26

Yapılaşmış alan içerisindeki yutak alan miktarı

%

%2 (2021)

%10

Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı

%

%45 (2021)

En az %45

Kişi başına düşen spor alanı miktarı

m²/kişi

0,91 (2021)

10 m²/kişi

Çocuk başına düşen oyun alanı miktarı

m²/çocuk

0,2 (2021)

5 m²/kişi

Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı (kent genelinde)

m²/kişi

7,3 (2022)

5 m²/kişi

Kişi başına düşen yürünebilir aktif yeşil alan miktarı (ilçe ölçeğinde)

m²/kişi

1,7 (2022)

Min. 10 m²/kişi 

Toplam tarım alanı içerisindeki ekili alan oranı

%

%66 (2018)

%100

Endemik takson sayısı

Adet

54; 51 endemik,

3 lokal endemik (2018)

En az 54 

Düzenli olarak toplanan ve uygun nihai işlem uygulanan katı atıkların toplam katı atıklara oranı (Düzenli depolama)

%

%93 (2021)

Düzenli depolama 0
geri kazanım ve geri dönüşüm %71 

Kişi başına düşen evsel su kullanımı (su ayak izi)

L/kişi.gün

185 (2021)

Max. 165 L/kişi.gün 

Biyolojik ve ileri biyolojik arıtma ile arıtılmış atıksu oranı

%

%40,6 (2020)

%100

Kişi başına düşen kentsel atık miktarı

kg/kişi.gün

1,17 (2021)

<1,0 

Kişi başına düşen sera gazı emisyonu miktarı (Karbon ayak izi)

Ton CO2e/kişi.yıl

3,1 (2020)

0 CO2e/kişi.yıl

Düşük emisyon alanı büyüklüğü

0 (2022)

Min. 20 km²

Katma değer birim başına CO2 emisyonu

kg CO2/2015 US$ GSYH

0,4 (2018-TR)

0,2

Toplam nihai enerji üretimindeki yenilenebilir enerji payı

%

%18 (2020)

%98

Kamu binaları ve kentsel donatılarda yenilenebilir enerji kullanım oranı

%

-, -

%100

Toplu taşıma ile 30 dakikalık yolculuk süresi içinde erişilebilir işyeri yüzdesi 

%

Ortalama %7,8; en yüksek
%22 (2020)

%50

Sürdürülebilir ulaşım türlerinin oranı (Yaya, bisiklet ve toplu taşıma)

%

%68,5 (2020)

%85

Toplu taşıma türleri içinde raylı sistemin oranı

%

%24,6 (2020)

%50

Çevre dostu yakıt kullanan (elektrikli ve hidrojen gibi) araç oranı

%

%1,7 (2021)

%100

Trafik kazalarına bağlı ölüm ve ciddi yaralanma oranı

Kişi/milyon kişi

Ölüm 22, 

Ciddi yaralanma 1744 (2021)

0 ölüm

Kent içi toplu taşımada (otobüs ve metrobüs filosunda) çevre dostu yakıt kullanan araç oranı

%

%1,8 (2021)

100%

Merkezi İstanbul’da olan girişim sayısı

Adet

384 (2022)

Min. 5000 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı

%

%22 (2021)

Max. %10

Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı

%

%13,7 (2021)

Max. %3

Gelir dağılımında eşitsizlik (GINI)

GINI Katsayısı

0,45 (2020)

Max. 0,30

Kadınların işgücüne katılım oranı

%

%39,6 (2021)

%50

İşsizlik oranı

%

%12,3 (2021)

Max. %5

Yoksulluk oranı (Geliri medyan gelirin %50 ve altı nüfus) - Yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı

%

%12,32 (2021)

Max. %5

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı 

%

%4,8 (2021)

Min. %30

Kişi başına düşen doğrudan yabancı yatırım

Dolar/kişi

165 (2021-TR)

>1000 

Bir milyon nüfus başına düşen araştırmacı sayısı (tam zamanlı eşdeğer)

Kişi/milyon kişi

1775 (2020-TR)

>4500 

Toplam işgücü içerisinde kültürel ve yaratıcı istihdamın oranı

%

%4 (2021)

>%10

Bilgi ve iletişim teknolojileri becerisine sahip genç ve yetişkinlerin oranı

%

16-29 yaş arası gençlerin oranı; erkeklerde %53, kadınlarda %49
Yetişkinlerin oranı %30 (2021-TR)

Genç: %100
Yetişkin: >%90

İstanbul’un girişimcilik ekosistemleri içerisindeki sıralaması 

Sıralama

Bölgesel (Avrupa) 18,

Küresel 66 (2022)

Bölgesel ilk 3

Küresel ilk 15

Şiddet mağduru bireylerin koruma ve destek hizmetlerine erişim oranı

%

%13,7

%100

Yaşadıkları alanın çevresinde gece yalnız yürürken kendini güvende hisseden nüfusun oranı

%

%49,7 (2019)

%100

İstanbulluların yaşam memnuniyeti oranı

Sıralama

41/41 (2021)

İlk 10

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı

%

%6,2 (2018-TR)

>%30

Okul öncesi okullaşma oranı

%

%40,8 (2021)

%100

Obez ve fazla kilolu oranı

%

Obez %30,1
fazla kilolu %34,5 (2019)

Obez %10 
Fazla kilolu %15

Sağlıklı ve yeterli gıdaya erişemeyen nüfusun oranı

%

Toplam nüfusta %37,3,
Yoksulluk riski altındaki kişilerde %62,9 (2020-TR)

%0

Lisanslı sporcu sayısının toplam nüfusa oranı

%

%6 (2019)

>%25

Spor ve fiziksel aktivite, egzersiz yapan nüfusun oranı

%

%13,2 (2020)

>%50

Afet (deprem, taşkın vb.) riski taşıyan bina oranı

Adet

Riskli bina stoku; 195.000 bina orta hasar ve üzeri hasar (2018)

Taşkın riski altında bulunan alanlar kalan bina sayısı: 43.000 (2020)

Orta hasar ve üzeri bina 0

Toplam konut stoku içerisinde sosyal konut ve sosyal kiralık konut oranı

%

0 (2022)

>%20

Kamuya açık ücretsiz internet erişim oranı

%

~%25 (2021)

%100

Sivil topluma aktif katılım oranı

%

%8,8 (2019-TR)

>%25

Seçilmiş kadın yerel yönetici oranı (Belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar vb.)

%

%17 (2019)

%50

Seçilmiş genç yerel yönetici oranı

%

-, -

%11

Mavi bayraklı plaj ve marina sayısı

Adet

2 adet marina
2 adet plaj (1994-2021)

Marina >3
Plaj >5