Birlikte İzleyeceğiz

 

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi çerçevesinde belirlenen stratejik İstanbul vizyonu, bu vizyona bağlı amaç ve hedeflerle bu hedeflerin uygulanmasında ilerleyişinin ölçülmesine yönelik izleme ve değerlendirme sistemleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda planın uygulama sürecindeki temel unsurlardan biri de tüm politika, eylem ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

İzleme ve değerlendirme sürekli, dinamik ve şeffaf bir süreç olarak planlanmıştır. İstanbullulara amaç ve hedeflere ulaşılma yolunda kaydedilen ilerleme hakkında düzenli ve şeffaf bilgi sağlanacak, gerçekleştirilen değerlendirme yeni politikaların geliştirilmesinde ve mevcut politikaların iyileştirilmesinde etkili bir girdi olacaktır. Aynı zamanda da İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi hedeflerine ulaşılmasını sağlayacaktır. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin tüm taraflar için bir öğrenme ve iyileştirme süreci olmasına yönelik önlemler alınacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin izleme ve değerlendirme süreci de tüm diğer aşamalarında olduğu gibi katılımcı yöntemle gerçekleştirilecek, İstanbulluların bu sürecin aktif bir parçası olması sağlanacaktır. Yalnız eylem ve projelerin hayata geçirilmesinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla uzmanların ötesinde, sivil toplumun ve İstanbulluların da yer aldığı geniş bir kesimle birlikte izleme ve değerlendirme gerçekleştirilecektir. Hayata geçirilecek eylem ve projelerden doğrudan veya dolaylı etkilenecek kesimler özellikle sürece dâhil edilecektir. İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi ile belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşırken kapsayıcı bir yaklaşım izlenecek, yalnız uzmanlar değil, uygulamada etkilenecek paydaşların bakış açıları ve taleplerini sürece yansıtacak şekilde aktif katılımları sağlanacaktır. Böylece İstanbullulara bilgi sağlanacak, eylemlerin olası olumsuz etkileri bertaraf edilecek, üretilecek faydanın artırılması sağlanacaktır.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin gerçekleşme düzeyi hedeflerle ilişkili göstergeler çerçevesinde izlenecektir. Belgede belirlenen amaç ve hedeflerin performans ve ilerlemelerini ölçmek üzere, farklı politika ve uygulamaların etkileşimleri de dikkate alınarak göstergeler belirlenmiştir. Söz konusu göstergeler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin katılımcı ve şeffaf şekilde gerçekleştirilecek uygulama, izleme ve değerlendirmesi için Vizyon 2050 Ofisi ve Vizyon 2050 internet sitesi İstanbullarla birlikte düşünmeyi sağlayan sürekli ve dinamik platformlar olacaktır.

İstanbul 2050 Vizyonu Stratejik Gösterge ve Hedefleri

İstanbul’un 2050 Vizyonu ve bu kapsamda belirlenen amaçlar çerçevesinde, stratejik gösterge ve hedefler ile 2050 yılında ulaşılmak istenilen hedef durum ortaya konmuştur. Gösterge tablolarına buradan ulaşabilirsiniz.