Eşit ve Özgür Toplum

Özgürlük,Gençler,Sivil alan,Katılımcılık,Kapsayıcılık,Adil,

8

Amaç

45

Hedef

Bireysel özgürlüklerin korunması, her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve eşitlik, toplumsal huzurun tahsisi ve adil bir kent adına en temel gerekliliklerdendir. Tarih boyunca kültürel çeşitliliğiyle özgün bir yapıya sahip olan İstanbul’da, cinsiyet, gelir, yaş, etnik ya da kültürel farklılıklar temelinde İstanbul’da çeşitli dezavantajlar ortaya çıkarmaktadır. 

Farklı toplumsal veya kültürel gruplar arası kutuplaşma, ayrımcılık ve kısıtlanan bireysel özgürlükler günümüzde ulusal politikaların da etkisiyle giderek kronikleşen sorunlar haline gelmektedir. Bununla birlikte Türkiye genelinde uzun yıllardır temel bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması, gerek temsil etme ve temsil edilmenin sınırlı düzeyde kalması gerekse ekonomik hayata katılım bağlamlarında olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Yaş temelinde yaşanan gençlerin karar alma süreçlerinde ve yönetim temsillerinde kısıtlı yer alması ve yaşlı bireylerin kentsel yaşamdan soyutlanması gibi olgular toplumsal yapıyı ve aidiyeti zayıflatmaktadır. 

İstanbul’un temel sorunlarından gelir adaletsizliği ve yoksulluk günümüze dek kısa vadeli geçici yardım politikaları ile çözümlenmeye çalışılmış, yapısal çözümlerin eksikliğiyle de nesiller arası aktarılmıştır. İstihdama erişimde yaşanan adaletsizlikler, güvencesiz çalışma koşulları ve nitelikli eğitim eksikliğiyle bu olgular daha da derinleşmektedir.

İstanbul’da farklılıkların gözetilmesi ve çeşitliliklerden güç alınmasıyla 2050 yılında “eşit ve özgür toplum” inşa edilecektir.

Amaçlar

Tarih boyunca İstanbul’un demografik yapısını şekillendiren göçler, kültürel mirası zenginleştirmiş ve özgün bir yapı ortaya çıkarmıştır. Farklı nedenlerle göç eden birey ve topluluklar İstanbul genelinde dengeli bir dağılım göstermemektedir. Bu durum toplumsal ayrışma ve dayanışma kültürünün zayıflaması gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. Farklı toplumsal grupların kamusal mekanda görünür olmaması, etkileşimi ve birlikte yaşam pratiklerini kısıtlamaktadır.

Hedefler

1

Farklı kültürel ve sosyal grupların kültürel değerlerini devam ettirme, geliştirme ve paylaşma olanaklarının sağlanması

Birlikte yaşam,Çeşitlilik,Karar Destek Mekanizmaları,Kültür Sanat,Kamusal mekan,

Farkli sosyal gruplarin kültürel üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve toplumda yayginlastirilmasi; çesitliligin kültürel zenginlik olarak benimsenerek devam ettirilmesi, gelistirilmesi ve paylasilmasina yönelik bilimsel ve sanatsal üretimlerin desteklenmesi, kültürel çesitliligin bir zenginlik olarak kamusal alanda görünür olmasi için farkli kültürlerin kültürel, sanatsal, tarihsel ve ekonomik degerlerinin kent mekâninda yer almasi hedeflenmektedir.

2

Kentte farklı kültürlerin bir araya gelebileceği ve birlikte üretebileceği diyalog mekânlarının oluşturulması

Karar Destek Mekanizmaları,Birlikte yaşam,Eğitim,Kültür Sanat,

Kültürel farkliliklarin bir araya gelebilecegi diyalog mekânlarinin artirilmasi, tüm çocuklarin beraber kültür ve sanat egitimi alabilecegi mekân ve hizmetlerin saglanmasi, farkli kültürel kaynaklardan beslenen sanatçilarin birlikte üretim yapabilmelerine imkân saglanmasi ve desteklenmesi hedeflenmektedir.

3

Kentin herkesçe paylaşılabilecek değerleri üzerinden aidiyet ve dayanışmanın güçlendirilmesi

Birlikte yaşam,Aidiyet,

Istanbul’un tüm müsterek ortak degerler olarak benimsenmesi, aidiyet olusturacak sekilde birlikte üretme, dayanisma ve ortak çalisma zeminin saglanmasi hedeflenmektedir.

4

İstanbul odaklı tarihsel ve kültürel kent araştırmalarının ve eğitim faaliyetlerinin artırılması

Kültürel miras,Eğitim,Karar Destek Mekanizmaları,Çekim merkezi,

Istanbul'un tarihsel ve kültürel degerinin ortaya çikarilmasi ve gelecek kusaklara aktarilmasi için Istanbul odakli kent arastirmalarinin, egitim faaliyetlerinin artirilmasi ve desteklenmesi hedeflenmektedir.

5

Kültürel mirasın ve tarihsel tecrübelerin kültürler arası diyalog ve barışa zemin oluşturacak şekilde paylaşım imkânlarının oluşturulması

Kültürel miras,Birlikte yaşam,Kamusal mekan,

Sembolik önemi olan kültürel miras ögelerinin, kültürlerarasi diyalog ve barisa zemin olusturmak, tarihsel tecrübeleri paylasmak ve ortak hafizada yer almalarini saglamak üzere islevlendirilmesi, somut olmayan miras ögelerinin sürdürülmesi, hafiza mekânlarinin ortaya çikarilmasinin saglanmasi, bu konuda farkli düzeylerde etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

6

İstanbul'da yaşayan göçmen gruplara yönelik birlikte yaşama katkı sağlayacak destek mekanizmalarının iyileştirilmesi

Dayanıklılık,Kapsayıcılık,Karar Destek Mekanizmaları,Dezavantajlı gruplar,

Göçmenlerin ekonomik ve toplumsal dayanikliliklarini destekleyecek, onlarin toplumsal hayata katilimlarini ve katkilarini güçlendirecek, dil egitimi, çok dilli kamusal hizmetler, bürokratik prosedür destegi gibi mekanizmalarin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

Bireylerin temel haklarına erişimdeki en temel engellerden biri olan ayrımcılık, sosyal ve ekonomik dışlanma, psikolojik, ekonomik ve fiziksel gibi farklı türlerde şiddete maruz kalmalarına neden olmaktadır. Özellikle son dönemde tüm dünyada yaygınlaşan nefret suçları, eşit ve özgür bir toplumun inşasında önemli bariyerler oluşturmaktadır.

Hedefler

1

Ayrımcılığa neden olan ön yargıların önlenmesine yönelik toplumsal farkındalık yaratılması

Birlikte yaşam,Toplumsal farkındalık,Eğitim,Kapsayıcılık,

Ayrimcilik odakli farkindalik ve egitim çalismalarinin yapilmasi, yeni medya araçlarinin aktif olarak kullanilmasi, ayrimcilik karsiti alternatif kapsayici söylemlerin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

2

Çoklu ayrımcılıklar da göz önünde bulundurularak ayrımcılığa karşı kurumsal mekanizmaların hayata geçirilmesi

Birlikte yaşam,Sivil alan,Dezavantajlı gruplar,Karar Destek Mekanizmaları,

Yerel ve merkezi yönetimler basta olmak üzere tüm kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde ayrimciligi önleyici ve ayrimciliga ugrama riski olan birey ve topluluklari koruyucu idari ve kurumsal mekanizmalarin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

3

Ayrımcılık nedeniyle şiddete uğrayan bireylerin ve toplulukların korunmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması

Birlikte yaşam,Güvenlik,Karar Destek Mekanizmaları,Konut,İstihdam,

Ayrimcilik nedeniyle siddete ugrayan birey ve topluluklara yönelik önleyici ve koruyucu hizmetlerin gelistirilmesi, geçici ve kalici destek mekanizmalarinin olusturulmasi, konut ve istihdam desteklerinde önceliklendirilmeleri hedeflenmektedir.

4

Ayrımcılığa uğrayan toplulukların ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi

Karar Destek Mekanizmaları,İstihdam,Eşitlik,

Ayrimciliga ugrayan topluluklar için is alanlari açmak üzere fon ve destek mekanizmalarinin kurgulanmasi, istihdamda kotalarin ayrilmasi, öncelik verilmesi gibi politikalarin uygulanmasi hedeflenmektedir.

5

Ayrımcılığa uğrayan toplulukların dayanışma ağlarının güçlendirilmesi

Erişilebilirlik,Kapsayıcılık,Eşitlik,Birlikte yaşam,

Ayrimciliga ugrayan topluluklarin dayanisma aglarina fiziksel ve ekonomik desteklerin saglanmasi, kurumlara kolay erisimlerinin desteklenmesi, firsatlardan haberdar olma ve esit sekilde yararlanmalarinin saglanmasi hedeflenmektedir.

İstanbul’un yaratıcı ve yenilikçi yapısını besleyen en temel etmenlerden bireysel farklılıklar, bireylerin özgür olduğu derecede zenginleşmektedir. Bireylerin özgürlüklerini güvence altına alarak, adalet, hukuk ve demokrasiye olan güveni yeniden tesis etmek bu doğrultuda en temel ihtiyaçlardan biri haline gelmektedir.

Hedefler

1

Herkesin kendi özgün kimliğini ve yaşam tarzını özgürce yaşamasının güvence altına alınması

Güvenlik,Birlikte yaşam,Özgürlük,

Yurttaslarin kentin her bölgesinde hiçbir ayrimciliga ugramadan ve korkmadan, kimlik ve yasam tarzlarina uygun biçimde hareket edebilme ve yasamlarini güvenle sürdürebilmelerinin saglanmasi hedeflenmektedir.

2

Bireylerin sansüre uğramaksızın düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerine imkân sağlanması ve örgütlenmelerinin teşvik edilmesi

Özgürlük,Güvenlik,Karar Destek Mekanizmaları,

Demokrasi kültürünü ve özgür ifadeyi gelistirici, güven ortamini saglayacak çalismalarin yürütülmesi, yurttaslarin düsüncelerini özgürce ifade etmelerinin, duyurma ve yayinlama, özgür düsünceleri çerçevesinde örgütlenebilmelerinin, hukuki ve toplumsal araçlarla güvence altina alinmasi hedeflenmektedir.

3

Herkesin adalete eşit bir şekilde erişimini sağlayacak destek mekanizmalarının artırılması

Katılımcılık,Erişilebilirlik,Kapsayıcılık,Eşitlik,

Hukukun üstünlügü ilkesinin tesis edilerek her yurttasin hukuka erisiminin güvence altina alinmasi ve yargiya basvurularinda ihtiyaç duydugu hukuki destege ulasabilecegi mekanizmalarinin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

4

Yerel yönetimlerin katılım mekanizmalarında farklı fikirlerin ve toplumsal grupların temsil edilmesinin sağlanması

Eşitlik,Birlikte yaşam,

Kent yönetimine, oy vermenin ötesinde bir anlayisla, düzenli ve demokratik katilimin saglanabilmesi için kentin her bölgesine ulasabilen ve kentin tüm kesimlerini sürece dâhil edebilen mekanizmalarin gelistirilmesi; katilim süreçlerinde kapsayicilik ve esitlik kriterlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde dünyada en geri sıralarda bulunan ülkemizde, siyasal güçlenme, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği gibi olgular yeterli düzeye erişememiştir. Gerek yerel ve merkezi yönetimdeki temsiliyetin gerekse işgücüne katılımın düşük olması gibi temel sorunlar mevcuttur.

Hedefler

1

Kentsel olanaklara erişimin önündeki toplumsal cinsiyet temelli engellerin kaldırılması, toplumsal yaşama katılımın desteklenmesi

Kadınlar,Katılımcılık,Toplumsal farkındalık,Eğitim,Karar Destek Mekanizmaları,Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Toplumsal cinsiyet temelli ayrimciliga dayali engelleri kaldirarak; sosyal, ekonomik ve politik gücün paylasimi için tüm hizmetlerde pozitif ayrimci yaklasimlarin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

2

Kadınların karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması ve yönetim kademelerinde yer almalarının sağlanması

Kadınlar,İstihdam,Güvenlik,Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Merkezi ve yerel yönetimlerdeki yönetici pozisyonlarini, siyasi partiler de dâhil olmak üzere politika yapilan tüm kurum ve platformlari içine alan siyasal alanda kadinlarin katiliminin artirilmasina yönelik tesvik, farkindalik, egitim gibi destek mekanizmalarinin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

3

Toplumsal cinsiyet kaynaklı ekonomik eşitsizliklerin önlenmesi

Kadınlar,Eğitim,Erişilebilirlik,Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Kadinlarin istihdam, ücret politikalari ve çalisma kosullari açisindan yasadiklari dezavantajlarin giderilmesi; isyerinde mobbing, taciz ve siddet sorunlarinin önlenmesi; kredi, fon gibi finansal kaynaklara erisimlerinde kolaylastirici olanaklarin artirilmasi hedeflenmektedir.

4

Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması

Kadınlar,Çocuklar,Yaşlılar,Güvenlik,Toplumsal farkındalık,Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimligi nedeni ile kisilerin karsi karsiya olduklari cinsel, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital siddetin veya siddet riskinin durdurulmasi, buna yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin alinmasi hedeflenmektedir.

5

Kadınların ve kız çocuklarının eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması

Kadınlar,Eğitim,Çocuklar,Erişilebilirlik,Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Kadinlarin ve kiz çocuklarinin yasam boyu egitim de dâhil olmak üzere her egitim seviyesinde egitim olanaklarindan esit biçimde yararlanmalari, bu dogrultuda pozitif ayrimci uygulamalar hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

6

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere, tüm kırılgan gruplara yönelik her türlü istismarın önüne geçilmesi

Güvenlik,Kadınlar,Toplumsal cinsiyet eşitliği,

Kadinlar, çocuklar, 65 yas ve üstü bireyler, engelliler ve kirilgan gruplarin fiziksel, cinsel, psikolojik istismardan korunmasi; istismar konusunda farkindalik çalismalarinin yapilmasi ve önleyici uygulamalara öncelik verilmesi; psikolojik destek ve danisma olanaklarinin artirilmasi hedeflenmektedir.

Mevcut yaşlı nüfusun görece düşük paya sahip olduğu İstanbul’da, 2050 yılında her beş kişiden birinin 65 yaş ve üzerinde olması beklenmektedir. Yaşlanan nüfus tüm dünya genelinde gerek işgücünün azalması gerekse artan sosyal hizmet giderleri bağlamında bir sorun olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte İstanbul’da yaşlanan nüfusta öne çıkan yoksulluk ve düşük eğitim seviyesi gibi sorunlar halihazırda dezavantajlı olan bu grubu, iklim krizi ve ekonomik krizler gibi olgular karşısında kırılgan hale getirmektedir.

Hedefler

1

Yaşlanan nüfusun toplumsal ve ekonomik hayata katılımını sağlayan aktif yaşlanma olanaklarının sağlanması

Yaşlılar,Kentsel yaşam,Spor,Eğitim,

65 yas ve üstü bireylerin, hayatin birçok alanina daha fazla katilim saglayabilmeleri, aktif bir sekilde yasamlarini sürdürebilmeleri, ekonomik olanaklara sahip olabilmeleri ve uzmanliklarinin degerlendirilebilmesi için, hayat boyu ögrenme imkânlarinin artirilmasi; bos zamanlari degerlendirme konusunda seçenekler sunulmasi, spor altyapisinin ve hizmetlerinin bu yas grubunun ihtiyaçlarini kapsayacak biçimde gelistirilmesi hedeflenmektedir.

2

Yaşam kalitesini artıracak sağlıklı yaşlanma olanaklarının sağlanması

Sağlıklı yaşam,Yaşlılar,

Bireylerin koruyucu hekimlik ve önleyici saglik hizmetlerinden faydalanmalari, saglikli yasam davranislarini benimsemeleri, böylelikle saglikli bir sekilde yas almalarina imkân saglanmasi ve yaslilik dönemlerini daha bagimsiz ve yasam kalitesi yüksek sekilde deneyimlemeleri hedeflenmektedir.

3

Yaşlı bakım hizmetlerinin etkin, kaliteli ve erişilebilir hale getirilmesi

Yaşlılar,Erişilebilirlik,

Evde bakim hizmeti ihtiyaci duyan 65 yas ve üstü bireylere bu hizmetin sunulmasi, evde tek basina yasamini sürdürmekte güçlük çeken 65 yas ve üstü bireyler için kurumsal bakim olanaklarinin erisilebilir olmasi hedeflenmektedir.

4

Yaşlanan nüfusun iyi olma halini yükseltecek ruh sağlığı ve destek hizmetlerinin artırılması

Karar Destek Mekanizmaları,Yaşlılar,Birlikte yaşam,

Sosyal izolasyon, yalnizlik gibi durumlarin beraberinde getirdigi psikolojik sorunlarin önüne geçmek için 65 yas ve üstü bireylerin ruh sagligini güçlendirecek psikososyal destek hizmetlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

5

Yaşamın her alanında yaş ayrımcılığıyla mücadele edilmesi

Yaşlılar,Birlikte yaşam,

65 yas ve üstü nüfusa ve yaslilik dönemine iliskin yanlis kabullerden dolayi bireylerin yasa bagli ayrimci tutum ve davranislara maruz kalmalarini önlemek; 65 yas ve üstü bireylerin toplumsal ve ekonomik hayattan dislanmalarinin önüne geçmek hedeflenmektedir.

6

Yaşlanan nüfusa yönelik mekânsal olanakların iyileştirilmesi, kentsel hizmetlerde yaşlı dostu uygulamaların artırılması

Yaşlılar,Kentsel yaşam,Erişilebilirlik,

65 yas ve üstü nüfusun kapasite ve kabiliyetleri göz önünde bulundurularak kentsel yasama aktif katilimlarina imkân saglayacak araçlarin ve hizmetlerin gelistirilmesi hem dijital hem de fiziksel kentsel hizmetlere erisimlerinin kolaylastirilmasi hedeflenmektedir.

2014 yılından günümüze İstanbul’da yoksulluk giderek belirginleşmiştir. 2021 yılı itibariyle her beş kişiden birinin yoksul olduğu İstanbul’da, gelir adaletsizliği mekansal olarak daha belirgin hale gelmekte ve mahalle düzeyinde çoğunluk yoksul ve orta gelir seviyesinde kümelenmektedir. Gelir eşitsizliği İstanbul genelinde 2006 yılında görece düşük eşitsizlik seviyesinde iken 2021 yılı itibariyle görece yüksek eşitsizlik seviyesine ulaşmıştır.

Hedefler

1

Dezavantajlı ve ayrımcılığa uğrayan toplulukların işgücü piyasasına erişiminin desteklenmesi

Dezavantajlı gruplar,İstihdam,Girişimcilik,Nitelikli işgücü,

Dezavantajli gruplarin ise alim ve çalisma hayatinda yasadiklari engelleme ve ayrimciliklarin ortadan kaldirilmasi, niteliklerinin artirilmasi, is bulma ve girisimcilik desteklerinin saglanmasi hedeflenmektedir.

2

Çalışma hayatındaki eşitsizliklerin önlenmesine yönelik 1 ücret politikasının yaygınlaştırılması

Dezavantajlı gruplar,Eşitlik,İstihdam,İzleme Denetleme,

Dezavantajli gruplarin esdeger is karsiliginda diger çalisanlarla esdeger ücreti almasi, toplumsal cinsiyete dayali ayrimciliktan kaynaklanan ücret esitsizliklerinin giderilmesine yönelik isyerlerinde ücret dengelenmesi çalismalarinin hayata geçirilmesi ve bu konuda kamu denetiminin saglanmasi hedeflenmektedir.

3

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi için çocuklara yönelik destek sisteminin oluşturulması

Karar Destek Mekanizmaları,Eğitim,Erişilebilirlik,Sağlıklı yaşam,

Yoksullugun nesiller arasinda yeniden üretilmesinin önüne geçmek için çocuk yoksullugunun giderilmesi, bunun için çocuklarin nitelikli egitim imkânlarina ulasmasi, saglikli ve yeterli gidaya erisebilmesi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarinin karsilanmasi hedeflenmektedir.

4

Sosyal transferlerin hak temelli ve etkin kılınması; sosyal politikalar ile desteklenerek bağımlılığın azaltılması

Dezavantajlı gruplar,İstihdam,Eğitim,

Sosyal yardima muhtaç nüfusun is, egitim ve sosyal olanaklar ile desteklenerek sosyal yardimlara bagimliliginin azaltilmasi hedeflenmektedir.

5

Bir sosyal güvenlik hakkı olarak evrensel temel gelir uygulamasının hayata geçirilmesi

Adil,

Yeni vergi kalemlerinden elde edilecek kaynaklarla sosyal güvenlik ilkesi kapsaminda, gelir adaletini ve toplumsal adaleti saglayici evrensel temel gelir uygulamasinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

6

Vergi yükünün şeffaf, 1 ve dengeli bir şekilde dağıtılarak gelir dağılımı eşitsizliğinin azaltılması

Adil,Şeffaflık,

Gelir dagilimi esitsizligini azaltmak için gelire oranli dogrudan vergi ve dolayli vergilerden (KDV gibi) kamu kaynagi elde etmeye odakli vergi politikalarinin yeniden düzenlenmesi, bos konut vergisi ve karbon vergisi gibi yeni vergi kaynaklari yaratarak vergilendirmenin gelir dagilimini dengeleyici bir araç haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Dezavantajlı bölgelerde doğmak, yoksulluk, engellilik, göçmen olmak gibi farklı fırsat eşitsizliklerine maruz kalan gençler, bu eşitsizliklerin eğitim, istihdam ve yaşam kalitesinde oluşturduğu olumsuzluklar nedeni ile kırılgan hale gelmektedir. 2021 yılı itibariyle her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda yer almazken, özgürlüklerin kısıtlanması, istihdam ve nitelikli eğitim gibi gerekçelerle Türkiye’de kalmak istememektedirler.

Hedefler

1

Gençlerin dünya ile iletişim kurabilecekleri becerileri geliştirmesine yönelik eğitim olanaklarının sağlanması

Gençler,Eğitim,Yaratıcılık,Erişilebilirlik,

Gençlerin yasamlari boyunca kendilerine eslik edecek yetenek ve becerileri edinmesi; meslek edinmek ve dünyanin bir parçasi olmak üzere çesitli egitim - ögretim alanlarina, yaratici egitimlere ve programlara esit erisimlerinin saglanmasi hedeflenmektedir.

2

Gençlerin siyasete katılımının özendirilmesi ve karar süreçlerine katılmalarının desteklenmesi

Gençler,Katılımcılık,Teşvik mekanizmaları,Adil,Eşitlik,

Gençlerin siyasete katilimlarinin artirilmasina yönelik temel hak ve özgürlüklere dair bilgilenmelerini saglamak, siyasete, demokratik uygulamalara ve süreçlere aktif ve anlamli katilimlarinin saglanmasi için tesvik etmek ve 1 ve esit bir topluma katkida bulunmalarini desteklemek, hedeflenmektedir.

3

Gençlerin aktif yurttaşlık deneyimlerinin ve sivil topluma katılımının artırılması

Gençler,Sivil alan,Katılımcılık,

Sivil toplum faaliyetleri ve gönüllülük yoluyla, gençlerin aktif yurttaslik deneyimlerini artirarak, yerelde karar alma süreçlerine katilma konusundaki yetkinliklerinin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

4

Gençlerin eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve ekonomik destek sisteminin oluşturulması

Gençler,Eğitim,Karar Destek Mekanizmaları,Barınma,Ulaşım Lojistik,Gıda,

Tüm gençlerin, egitim hayatini sürdürmesine ve sosyal hayata katilmasina olanak saglayacak, gençleri ekonomik olarak güçlendirecek ve imkânlari gelistirecek burs, yurt, ulasim ve gida destegi gibi sosyal ve ekonomik desteklerin verilmesi hedeflenmektedir.

5

Gençler için güvenli ve konforlu barınma alternatiflerinin geliştirilmesi ve erişilebilir kılınması

Barınma,Gençler,Güvenlik,Erişilebilirlik,Karar Destek Mekanizmaları,

Yurt, ögrenci konutu gibi güvenli ve konforlu barinma alternatiflerinin gençlerin ihtiyaçlarina göre çesitlendirilmesi ve tüm gençler için erisilebilir olmasina yönelik destek mekanizmalarinin olusturulmasi hedeflenmektedir.

6

Gençlerin istihdam olanaklarının artırılması ve genç girişimciliğinin teşvik edilmesi

Gençler,İstihdam,Eğitim,Girişimcilik,Teşvik mekanizmaları,

Gençlerin istihdam olanaklarini artirmaya yönelik mesleki egitim desteklerinin saglanmasi, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, fikirlerini hayata geçirebilecekleri girisimcilik desteklerinin saglanmasi ve tesvik edici bir ortamin olusturulmasi hedeflenmektedir.

7

Gençlerin teknolojiyi üretmesine ve etkin kullanmasına olanak sağlayacak beceri ve yetkinlikleri kazanmalarının desteklenmesi

Gençler,Teknoloji,Adil,Yerel demokrasi,

Gençlerin teknolojiye, bilgiye ve dijital araçlara sürekli ve uygun maliyetle erisimlerini saglayacak, dijital araç ve teknolojileri ögrenme ve kullanma becerilerini gelistirecek, teknolojik üretim yapabilecekleri merkezlerin yayginlastirilmasi ve kent geneline 1 dagiliminin saglanmasi hedeflenmektedir.

Toplumsal ve politik yaşamın temel ögeleri olan sivil toplum kuruluşları, dayanışma ağlarları ve diğer sivil alan aktörleri, toplumsal dayanışma, yerel demokrasi ve katılım adına temel öznelerdir. İstanbul’da ağırlıklı olarak yer alan hemşehri ve yardımlaşma derneklerine ek olarak nicelik olarak az fakat önemli hak temelli sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. İstanbul’da kent hakkı mücadelesi, sivil alanda yer alan, mahalleden ilçeye farklı ölçeklerde mücadele veren kuruluşlar ve inisiyatifler tarafından yürütülmektedir.

Hedefler

1

Toplumun örgütlenme kapasitesinin artırılması

Sivil alan,Katılımcılık,Kapsayıcılık,Karar Destek Mekanizmaları,Yerel demokrasi,

Toplumsal örgütlenme araciligiyla sivil toplumun ve hemsehrilerin kentin demokratik yönetimine katiliminin saglanmasi; sivil inisiyatiflerin ve gönüllülük aglarinin sivil hayata aktif katiliminin tesvik edilmesi; bu dogrultuda sokak ve mahalle ölçeginden baslayarak aktif yurttaslik çalismalarinin desteklenmesi için, bilgi paylasimi, mekânsal ihtiyaçlarin karsilanmasi, ortak iletisim kanallarinin saglanmasi hedeflenmektedir. Sivil alanin kapsayici bir sekilde güçlenmesini saglamak üzere, özellikle dezavantajli gruplarin hak temelli taleplerini savunan sivil toplum bilesenlerinin olusmasina yönelik desteklere öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

2

Etkili ve yenilikçi bir sivil alanın desteklenmesi

Sivil alan,Yenilikçilik,Teknoloji,Yaratıcılık,

Etkili ve yenilikçi bir sivil alanin gelismesine olanak saglayacak kaynak ve imkânlarin saglanmasi, kenti ilgilendiren karar alma ve uygulama süreçlerine dâhil olmak isteyen sivil toplum bilesenleri için yenilikçi birlikte yapma uygulamalarinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu dogrultuda, bir araya gelmeyi, etkilesimi ve birlikte üretmeyi destekleyen açik ve kapali kamusal alanlarin yaratilmasi, dijital platformlarin gelistirilmesi, farkli ilgi alanlarina ve toplumsal arka planlara sahip sivil toplum bilesenlerini bir araya getirecek festivaller gibi uluslararasi etkinliklerin düzenlenmesi ve yaratici endüstrilerde çalisan gönüllülerin sivil toplum bilesenleriyle etkilesime geçmesini saglamak hedeflenmektedir.

3

Kent hareketlerinin ve diğer sosyal hareketlerin desteklenmesi

Teknoloji,Sivil alan,Yerel demokrasi,Katılımcılık,

Kent hakkı baglaminda Istanbul’un müsterek degerlerini savunan ve yaratici bir sekilde yorumlayan sivil kent hareketi deneyimlerinin paylasilacagi imkân ve mekânlarin yaratilmasi hedeflenmektedir. Bu dogrultuda Istanbullularin yasamina olumlu etkide bulunmak üzere kent hakkini savunan ve sosyal faydaya dayali çalisan sivil bilesenleri bir araya getiren merkezlerin olusturulmasi, dijital platformlarin gelistirilmesi hedeflenmektedir.

4

Sivil toplumun yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımının ve alınan kararlara etkisinin artırılması

Sivil alan,Katılımcılık,Teknoloji,Yerel demokrasi,

Sivil toplumun, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine, politika üretme asamasindan baslayarak düzenli ve etkili katiliminin saglanmasi; danisma kurullari, dijital katilim platformlari gibi uygulamalar araciligi ile tüm kararlarin tüm düzeylerde katilimci yöntemler uygulanarak alinmasi hedeflenmektedir. Katilimci bütçe uygulamasinin bir norm hâline getirilmesi, politika üretme ve kaynaklarin belirlenmesi asamalarinin da katilimci bir sekilde yapilmasi hedeflenmektedir.

5

Yerel ölçekte hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam kültürünü geliştirmek üzere dayanışma ağlarının desteklenmesi

Sivil alan,Birlikte yaşam,Aidiyet,Yerel demokrasi,Katılımcılık,

Istanbul sakinlerinin birbirlerine güven duymasina olanak sağlanmasi, kentin müşterek değerlerinin korunması, yaşanan yere aidiyet ve dayanışmanın sağlanmasını destekleyecek, uygulamaların mahalle ölçeginde gelistirilmesi, mahalle meclislerinin sayilarinin ve olanaklarinin artirilmasi hedeflenmektedir.