Katılımcı ve Demokratik İstanbul Çalıştayı

Katılımcı ve Demokratik İstanbul Çalıştayı

Oluşturulma Tarihi 28 Mayıs 2021

Vizyon 2050 Ofisi’nin İstanbul’un mevcut durumunu geniş bir paydaş katılımıyla değerlendirmeyi amaçladığı Kentsel Durum Çalıştayları* serisi başladı. Serinin ilk etkinliği olan Katılımcı ve Demokratik İstanbul Çalıştayı, 28 Mayıs’ta çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 

İstanbul Vizyon 2050 Çalışmasının demokratik ve şeffaf bir kent yönetimi ilkeleri çerçevesinde düzenlenen yarım günlük çalıştayda, İstanbul’daki katılım deneyimleri, kentlilerin kent yönetimine katılmasına yönelik talep ve beklentilerinin tartışıldı. Ayrıca mevcut yapıda var olan sorunların ve potansiyellerin tespit edilmesine dair görüş ve öneriler derlendi. 

 

Etkinliğe 93 paydaş katılırken, bu paydaşlar arasında karar alma süreçlerinde sivil toplum ve hemşehri katılımına önem veren ve bunu hizmetlerinde hayata geçirmek isteyen belediye birimleri, belediyenin karar alma aşamalarında katılım göstererek kentsel politika süreçlerine katkıda bulunmak isteyen mahalle ve dayanışma ağları temsilcileri, belediyelerin karar alma aşamalarına çeşitli düzeylerde dahil olarak kentsel kararlara ve politika süreçlerine katılım konusunda bilgi, beceri ve farkındalığı üzerine çalışan sivil toplum mensupları, akademisyen ve araştırmacılar yer aldı.

Birbirini takip eden iki farklı oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayın ilk oturumu “Kentsel Politikalar ve Katılımcı Demokrasi” başlığını taşıyordu. Bu oturumda farklı amaç ve kapsamlarla kurgulanan katılım mekanizmalarının işleyişi ve sivil toplumun anlamlı katılımı açısından bir değerlendirme yapılması amaçlandı. Belediye ve STK’lar arasındaki etkileşimin ve koordinasyonunun sağlanması, İBB’nin farklı birimleri tarafından yapılan çalışmaların katılım süreçlerinin bütünlüklü bir şekilde ele alınması, toplumun sürece katılımının sağlanması için kapsayıcılığın artırılması ve kalıcı mekanizmaların geliştirilmesi, katılımda sürekliliğin sağlanması gibi vurgular bu oturumda öne çıktı. 

Çalıştayın ikinci oturumu ise farklı alanlardaki katılım deneyimlerinin paylaşılması amacı ile “Katılımcı Planlama ve Tasarım” ve “Yeni Katılım Deneyimleri” başlıklarına odaklandı. Bu bölümde dayanışma ağlarından, STK’lardan temsilciler ve bağımsız uzmanlar İstanbul’daki deneyimler üzerinden katılım süreçlerinin nasıl geliştirilebileceği üzerine görüşlerini aktardı. 

Kentsel politikalar, mekânsal kararlar, planlama ve tasarım konularında anlamlı bir katılım sürecinin tanımını yapan paydaşlar, katılımcılığın sadece fikirlerin alınması, seçeneklerin tartışılması aşamasında olmaması gerektiğinde dikkat çektiler. Bunun yanında analiz aşamasından başlayıp, kaynak planlaması ve uygulama süreçlerini de kapsaması gerektiğini ifade ettiler.

Katılımcı ve Demokratik İstanbul Çalıştayı’na ve çalıştayda paylaşılan görüşlere dair daha ayrıntılı etkinlik raporu önümüzdeki günlerde yine internet sitemiz üzerinden yayımlanacak. 

*İstanbul Vizyon 2050 Çalışması, İstanbul’un günümüz koşullarına uygun, dinamik ve çok paydaşlı planlama süreçleri ve bütünsel bir bakış açısıyla, eşitlikçi ve adil, demokratik ve katılımcı, dayanıklı, güvenli ve sağlıklı, refah yaratan ve güvenceli, korumacı ve şeffaf bir şekilde yönetilen kent olmasını hedefliyor. Vizyon 2050 çalışma konularının sentezlenerek ele alındığı bir dizi çalıştay ile İstanbul’un temel sorunlarını geniş bir perspektifte ele alarak değerlendirilecek ve Vizyon 2050 stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi sağlanacak.