İstihdam Politikaları ve Gelir Dağılımı

Geçtiğimiz on yıl içerisinde İstanbul’un istihdam yapısında üç eğilim göze çarpmaktadır: Sanayi istihdamının oranı azalmakta, kadın istihdamının oranı artmakta ve genç işsizliğinin kalıcılaşmasıyla beraber istihdam yapısı görece yaşlanmaktadır. Bu başlık altında İstanbul’daki işgücü yapısı ve istihdam eğilimlerinin demografik, işyeri temelli ve mekansal analizi yapılacaktır. İstihdam yapısıyla birlikte kentte gelir dağılımının yapısı, mekansal dağılımı ve değişen istihdam dinamiklerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi de ele alınacaktır. Çalışma çerçevesinde istihdam ve gelir dağılımına ilişkin sorunların belirlenmesi, bu sorunların görünür kılınması ve daha adil bir İstanbul ilkesi çerçevesinde çözüme yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 0 yayın bulundu.