İstanbul’u Korumak ve Yaşatmak: İklim, Ekoloji, Kırsal Alanlar, Kültürel Miras Çalıştayı Gerçekleşti

İstanbul’u Korumak ve Yaşatmak: İklim, Ekoloji, Kırsal Alanlar, Kültürel Miras Çalıştayı Gerçekleşti

Oluşturulma Tarihi 14 Haziran 2021

Vizyon 2050 projesi kapsamındaki Kentsel Durum Çalıştayları* serisinin ikinci etkinliği “İstanbul’u Korumak ve Yaşatmak: İklim, Ekoloji, Kırsal Alanlar, Kültürel Miras Çalıştayı” 1 Haziran Salı günü çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Vizyon çalışmasının ilk aşaması olan İstanbul’un kentsel durum analizi kapsamında mevcut durumu ortaya koymaya dönük ilk etkinlikler olan çalıştaylar, birincil ve ikincil kaynaklardan derlenen nicel verilerin temayla ilgili paydaşların da katılımıyla niteliksel olarak derinleştirilmesini hedefliyor.

İklim, ekoloji, yenilenebilir enerji, kırsal alanlar, tarım politikaları ve kültürel miras ve koruma gibi farklı konular, çalıştayda “Koruma ve Yaşatma” teması altında tartışıldı. Aralarında farklı konularda çalışan uzman akademisyenlerin, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin olduğu toplam 133 paydaş İstanbul’un bugününü değerlendirdi.  

Üç oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunun teması “İstanbul’u Korumak” oldu. Bu oturumda katılımcılar, uzmanlık alanlarına göre “iklim ve su krizi”, “kırsal alanlar ve ekoloji”, “yenilenebilir enerji” ve “kültürel miras ve koruma” konularına odaklanan alt odalarda bir araya geldiler ve “koruma”nın  önündeki engelleri ve korunması gereken unsurların kapsamı konusunda görüştüler.  

“İstanbul’u Yaşatmak” temalı ikinci oturumda ise paydaşlar ilk oturumda uzman odalarında kendi aralarında ortaklaştırdıkları başlıca tespitleri ve tartışma konularını farklı konulardaki katılımcılarla tartışma fırsatı buldular. Disiplinler arası bir tartışma alanı oluşturmayı hedefleyen bu oturumda, korumanın ekonomik ve toplumsal boyutları da ele alındı.  

Tüm paydaşlara söz verilen ve genel değerlendirmenin yapıldığı üçüncü oturum ile sonlanan çalıştayda, paydaşlar farklı katılım süreçleriyle İstanbul’un mevcut durumunun anlaşılmasının ötesinde çeşitli stratejiler ve eylem planlarına geçilecek sonraki aşamalara yönelik ipuçlarını da sunma ve tartışma fırsatı buldular.

Yarım gün süren çalıştayın sonucunda İstanbul’daki akut şoklara ve bu kentin bu şoklara karşı kırılganlığına dikkat çekilirken, mevcut durumun anlaşılmasına yönelik çeşitli envanter çalışmaları yapılması gerekliliği ön plana çıktı. Bunun yanında halkın katılımını garantileyecek süreçlerle, toplumda koruma ve yaşatmaya dair bilinç ve farkındalık oluşturmaya dönük etkileşim mekanizmalarının önemine dikkat çekildi.  

*İstanbul Vizyon 2050 Çalışması, İstanbul’un günümüz koşullarına uygun, dinamik ve çok paydaşlı planlama süreçleri ve bütünsel bir bakış açısıyla, eşitlikçi ve adil, demokratik ve katılımcı, dayanıklı, güvenli ve sağlıklı, refah yaratan ve güvenceli, korumacı ve şeffaf bir şekilde yönetilen kent olmasını hedefliyor. Vizyon 2050 çalışma konularının sentezlenerek ele alındığı bir dizi çalıştay ile İstanbul’un temel sorunlarını geniş bir perspektifte ele alarak değerlendirilecek ve Vizyon 2050 stratejilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi sağlanacak.